Informacja o połączeniu

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2014 r. zmianie uległa firma spółki z „PKP CARGOWAG” Sp. z o.o. na „PKP CARGOTABOR” Sp. z o.o. Zmianie uległa również wysokość kapitału zakładowego, który obecnie wynosi 88.087.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt osiem milio


Ponadto informujemy, iż dnia 1 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu w KRS połączenia Spółki PKP CARGOTABOR spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze Spółką PKP CARGO TABOR – KARSZNICE Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana) w trybie artykułu 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Wpis połączenia spowodował wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru sądowego. Spółka Przejmowana została rozwiązana i przestała istnieć jako osoba prawna. Z dniem połączenia PKP CARGOTABOR spółka z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej t.j. PKP CARGO TABOR – KARSZNICE Spółka z o.o.

Dodatkowo, w dniu 1 lipca 2014 r. PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. zawarła z PKP CARGOLOK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży, mocą której PKP CARGOLOK Sp. z o.o. przeniosła na PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. własność zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, który stanowi przedsiębiorstwo Sprzedawcy w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego. Wskazane przedsiębiorstwo obejmuje własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, prawa i obowiązki wynikające z Umów, decyzji administracyjnych, koncesje, licencje i zezwolenia.

Zawarcie umowy spowodowało przejęcie przez „PKP CARGOTABOR” Sp. z o.o. wszelkich praw i zobowiązań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa „PKP CARGOLOK” Sp. z o.o., wynikających z zakupu przedsiębiorstwa.
PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
Ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
(+48) 22 391 49 80
sekretariat.warszawa@pkpcargotabor.com
Projekt i realizacja Santri.eu