Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

Z dniem 05.05.2021r. Rada Nadzorcza PKP CARGOTABOR Sp. z o. o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa/ Członków Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.


OGŁOSZENIE
RADY NADZORCZEJ PKP CARGOTABOR SP. Z O.O.

 
Działając na podstawie § 11 ust. 2 Aktu Założycielskiego PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), Rada Nadzorcza Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
 1. Prezesa Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
 2. Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
 3. Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
 1. Kandydaci na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. powinni spełniać łącznie następujące warunki:
  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  4. spełniać inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, a w szczególności:
   1. spełniać wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w szczególności posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
   2. nie być objętym zakazami sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
   3. nie być objętym ograniczeniami i zakazami pełnienia funkcji we władzach spółek prawa handlowego wynikającymi z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
 2. Kandydaci na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. dodatkowo powinni spełniać następujące warunki:
  1. posiadać doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 400 osób;
  2. posiadać doświadczenie w zarządzaniu bezpośrednio lub pośrednio zespołami liczącymi co najmniej 200 osób;
  3. posiadać doświadczenie w branży kolejowej;
  4. posiadać znajomość i doświadczenie w zakresie budowy i utrzymania taboru kolejowego; 
 3. Dodatkowo preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie związane z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki kapitałowej prawa handlowego
 4. Kandydatem na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PKP CARGO;
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. 
 5. Kandydat na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. składa pisemne zgłoszenie kwalifikacyjne (zwane dalej „Zgłoszeniem”), obejmujące następujące dane, dokumenty i oświadczenia:
  1. imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail;
  2. list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
  3. odpis dyplomu lub poświadczoną notarialnie kopię dyplomu, potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
  4. oryginał lub poświadczone notarialnie kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata – w szczególności świadectwa pracy;
  5. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
  6. oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o., o których mowa w pkt 1 ppkt 4 powyżej oraz o nie spełnianiu żadnego z ograniczeń, o których mowa w pkt 4 ppkt 1-5 powyżej, według załączonego wzoru;
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. przez Radę Nadzorczą Spółki, stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) według załączonego wzoru.
 6. Postanowień pkt 5 ppkt 2-4 nie stosuje się w przypadku członków Zarządu ubiegających się o powołanie w skład Zarządu na kolejną kadencję. W takim przypadku w treści złożonego przez siebie zgłoszenia członek Zarządu zamieszcza oświadczenie o zamiarze ubiegania się o powołanie w skład Zarządu na kolejną kadencję.
 7. Pisemne zgłoszenia kandydatów na Prezesa/Członka Zarządu należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17, w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze w godzinach 9.00-16.00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija  19 maja 2021 r. godz. 16.00. Przyjmujący Zgłoszenie wyda na żądanie pisemne potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia.
 8. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: PKP CARGOTABOR Sp. z o.o., ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa (o dacie złożenia Zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do Spółki).
 9. Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie, opatrzonej następującym dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu ds. Finansowych lub Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.”.
 10. Kandydaci mogą uzyskać informacje o Spółce na stronie internetowej Spółki www.pkpcargotabor.com
 11. Otwarcie przez Radę Nadzorczą PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. kopert ze Zgłoszeniami nastąpi w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa, w dniu 20 maja 2021 r. o godz. 10.00.
 12. Rada Nadzorcza PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. dokona oceny Zgłoszeń pod kątem terminowości ich złożenia i spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w pkt 1 – 4 powyżej.
 13. Kandydaci, którzy nie złożyli Zgłoszenia w terminie, o którym mowa w pkt 7 powyżej lub nie spełnili wymogów określonych w pkt 1 – 2 i pkt 4 powyżej nie zostaną dopuszczeni do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego tj. rozmów kwalifikacyjnych, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.
 14. Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail, nie później niż na 1 dzień roboczy przed datą rozmowy kwalifikacyjnej.
 15. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniach 25-26 maja 2021 r. w Warszawie.
 16. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności zagadnienia z zakresu:
  1. wiedzy o działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa;
  2. znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  3. znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego;
  4. doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji Prezesa/Członka Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
 17. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. dokona oceny:
  1. umiejętności strategicznego myślenia i kreowania strategii biznesowej;
  2. umiejętności przywódczych;
  3. wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania zespołami, w tym wykorzystania narzędzi motywacyjnych i prorozwojowych;
  4. umiejętności budowania kultury współpracy;
  5. nastawienia na osiąganie wyznaczonych celów;
  6. umiejętności analitycznych;
  7. zdolności negocjacyjnych i organizatorskich;
  8. umiejętności zarządzania zmianą oraz sytuacjami kryzysowymi;
  9. otwartości na uczenie się i rozwój;
  10. znajomości ekonomiki transportu i ekonomii przedsiębiorstw oraz zasad funkcjonowania przedsiębiorstw i projektów gospodarczych;
  11. znajomości obszaru relacji z partnerami społecznymi;
  12. umiejętności rozwiązywania konfliktów;
  13. znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem (pośrednim lub bezpośrednim) Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, w tym znajomość zasad i procedur korporacyjnych funkcjonujących w spółkach handlowych;
  14. organizacji pracy zarządu;
  15. znajomości zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych;
  16. znajomości ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  17. ogólnej znajomości przepisów prawa pracy;
  18. doświadczenia w relacjach z organami władzy publicznej.
 18. Kluczowe kwalifikacje i umiejętności podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. obejmują poniżej wymienione obszary:
  1. posiadanie wiedzy z zakresu rynku na którym działa Spółka i konkurencji, w tym w szczególności: dobre, szczegółowe rozeznanie o zakresie działalności Spółki, o sektorze, w którym działa Spółka, otoczenia, kontrahentów oraz konkurencji i trendów rynkowych;
  2. umiejętności pracy w warunkach złożonego procesu decyzyjnego;
  3. bezpieczeństwo gospodarcze;
  4. reorganizacja i optymalizacja działalności biznesowej;
  5. funkcjonowanie audytu i kontroli wewnętrznej;
  6. procedury administracyjne spółki handlowej
 19. Kluczowe kwalifikacje i umiejętności podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. obejmują poniżej wymienione obszary:
  1. dysponowanie wiedzą i umiejętnościami z zakresu budżetowania i planowania finansowego oraz przedsięwzięć/projektów gospodarczych;
  2. umiejętności z zakresu kreowania, oceny i realizowania strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa oraz przedsięwzięć/projektów gospodarczych;
  3. wiedza i doświadczenie z zakresu oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;
  4. znajomość procedur administracyjnych spółki handlowej;
  5. znajomość procedur dokonywania zakupów i udzielania zamówień;
  6. doświadczenie w relacjach z organami władzy publicznej, w szczególności władzami skarbowymi.
 20. Kluczowe kwalifikacje i umiejętności podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. obejmują poniżej wymienione obszary:
  1. umiejętność strategicznego myślenia i kreowania strategii biznesowej;
  2. znajomość zagadnień dotyczących procesu technologicznego i procesu utrzymania taboru;
  3. zarządzanie w ramach grupy kapitałowej;
  4. umiejętności pracy w warunkach złożonego procesu decyzyjnego;
  5. bezpieczeństwo gospodarcze;
  6. reorganizacja i optymalizacja działalności biznesowej;
  7. znajomość rynku usług transportowych, w tym w szczególności dobre rozeznanie rynku, na którym działa Spółka (otoczenie Spółki, kontrahenci, podmioty konkurencyjne, trendy rozwoju).
 21. Kompetencje dodatkowe:
  1. ukończenie studiów MBA;
  2. zdanie egzaminu dla kandydatów na członków RN spółek Skarbu Państwa;
  3. znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub innego.
 22. Przed zakończeniem rozmowy kwalifikacyjnej, Rada Nadzorcza PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. informuje każdego z kandydatów o warunkach (w tym finansowych) pełnienia funkcji Prezesa/Członka Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o., obowiązujących w Spółce.
 23. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami Rada Nadzorcza PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. dokonuje wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
 24. Wyłonienie przez Radę Nadzorczą najlepszego kandydata na danego członka Zarządu Spółki nie jest równoznaczne z powołaniem go na członka Zarządu Spółki.
 25. Jeżeli wybrany najlepszy kandydat na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. nie wyrazi zgody na powołanie w skład Zarządu, Rada Nadzorcza PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. może złożyć ofertę najlepszemu kandydatowi spośród pozostałych kandydatów albo Postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.
 26. Rada Nadzorcza PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych o wyborze najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.
 27. Rada Nadzorcza PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez dokonania wyboru kandydatów, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.
   

PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
Ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
(+48) 22 391 49 80
sekretariat.warszawa@pkpcargotabor.com
Projekt i realizacja Santri.eu